Korzyści

Są to korzyści techniczne, ekonomiczne oraz organizacyjne. Razem sprawiają, że SMA 16 JENA to mieszanka uniwersalna i korzystna zarówno dla użytkowników dróg jak i zarządców sieci drogowej.

Do budowy nowych jednowarstwowych nawierzchni asfaltowych

Do budowy nowych nawierzchni asfaltowych

Do wykonywania nakładek na starych nawierzchniach asfaltowych

Aktualizacja, 2020.08.31

Podsumowanie korzyści ze stosowania

SMA 16 JENA

Technologie utrzymaniowe (remonty i przebudowy) na sieci dróg publicznych zwykle sprowadzają się do kilku standardowych rozwiązań, wśród których nakładki na starych nawierzchniach są jednymi z najczęściej spotykanych. Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 16 JENA może być stosowana zarówno jako materiał do nakładek, jak i budowy nowych nawierzchni asfaltowych. Rozróżnia się więc następujące zastosowania SMA 16 JENA.

 

Grubość warstwy asfaltowej z SMA 16 JENA wynosi od 5 do 10 cm, w szczególnych przypadkach, gdy wykonawca dysponuje bardzo dużym doświadczeniem możliwe jest poprawne wbudowanie warstwy o grubości 4 cm. Jeżeli mieszanka SMA 16 JENA została prawidłowo zaprojektowana i wykonana oraz spełnia odpowiednie wymagania wytrzymałościowe to może być w konsekwencji stosowana do każdej warstwy nawierzchni – zarówno w warstwie ścieralnej, wiążącej oraz podbudowy.

Do budowy nowych jednowarstwowych nawierzchni asfaltowych

W takich przypadkach grubość warstwy z JENA jest jednocześnie grubością „pakietu” asfaltowego i musi być dobierana z uwzględnieniem trwałości całej konstrukcji nawierzchni.

Do budowy nowych nawierzchni asfaltowych

Budowa nowych nawierzchni asfaltowych, w których warstwa SMA 16 JENA stanowi część pakietu warstw asfaltowych (część górną lub dolną).

Do wykonywania nakładek na starych nawierzchniach asfaltowych

W ramach remontów lub przebudów, przy czym nakładka może być stosowana z frezowaniem starych warstw lub bez – zależy to od stanu istniejącej nawierzchni i celów zakładanych do osiągnięcia przez inwestora.

Potencjał mieszanki SMA 16 JENA

Siedem lat krajowych doświadczeń z wbudowywaniem SMA 16 JENA pozwoliły na identyfikację potencjału tej mieszanki. Potwierdziło właściwości oczekiwane i przyniosło także szereg nowych informacji. Wśród najważniejszych zalet SMA 16 JENA można wyróżnić przede wszystkim korzyści z układania grubej nawierzchni asfaltowej w jednej warstwie, co wynika z:

Ekonomiki

 • Brak skropienia między warstwami
 • Mniejsze zaangażowanie ludzi i sprzętu

Efektywności

 • Dla inwestora i użytkowników dróg (krótszy czas budowy i utrudnień w ruchu)

Techniki

 • bardzo dobra nośność wynikająca z braku podziału na warstwy – co jest znaną zaletą rozwiązań monolitycznych – przez podniesienie wskaźnika wytrzymałości przekroju na zginanie i obniżenie wielkości ugięć warstwy (rys. 1.)
 • wysoka odporność na odkształcenia (koleinowanie, deformacje)
 • bardzo dobra trwałość generowana przez nieciągłość uziarnienia mieszanki mineralnej i dużą zawartość mastyksu, co pozwala na uzyskanie grubszej warstwy lepiszcza na kruszywie w porównaniu z betonem asfaltowym
 • duża dowolność stosowania rodzaju lepiszcza asfaltowego – od standardowego asfaltu drogowego 50/70 przez coraz lepsze i droższe rodzaje lepiszczy – w zależności od obciążenia ruchem i zakładanych celów
 • możliwość stosowania granulatu z recyklowanych, starych nawierzchni asfaltowych
 • możliwość wykorzystania warstwy z SMA 16 JENA jako warstwy wiążącej lub podbudowy asfaltowej w przypadku dalszego nadbudowywania kolejnymi warstwami asfaltowymi
 • szczelność – zastosowanie warstwy SMA 16 JENA o parametrach jak dla warstwy ścieralnej (mała zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, relatywnie duża zawartość lepiszcza asfaltowego) pozwala uzyskać lepsze parametry trwałości, takie jak większa trwałość zmęczeniowa i mniejsza przepuszczalność dla wody, w porównaniu z zastosowaniem klasycznych układów wielu warstw z betonu asfaltowego (AC)
 • zmienna grubość warstwy 5-10 cm (w wyjątkowych przypadkach od 4 cm), co ułatwia korygowanie nieznacznych nierówności podłoża
 • większa pojemność cieplna grubej warstwy znacząco ułatwia wbudowanie podczas chłodniejszych okresów roku

Wymienione główne cechy technologii i mieszanki SMA 16 JENA sprawiają, że jest ona atrakcyjna dla administracji drogowej wszystkich szczebli. Potwierdza to obserwowany w Polsce szybki przyrost liczby odcinków wykonywanych w tej technologii.

Napisz do nas

Samorządy i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt

 

12 + 4 =