Produkcja

Produkcja mieszanki SMA 16 JENA nie różni się od produkcji innych mieszanek o nieciągłym uziarnieniu i może być wykonana na każdej nowoczesnej otaczarce o działaniu cyklicznym.

Aktualizacja, 31.08.2020

Produkcja mieszanki SMA 16 JENA

Produkcja mieszanki

Produkcja mieszanki SMA 16 JENA nie różni się od produkcji innych mieszanek o nieciągłym uziarnieniu (SMA 11, SMA 8, BBTM 8 itd.) i może być z powodzeniem wykonana na każdej nowoczesnej otaczarce o działaniu cyklicznym. W przypadku otaczarek o produkcji ciągłej dopracowania i sprawdzenia wymaga system dozowania stabilizatora, który w takim przypadku może być wyłącznie granulowany.

Mieszanka SMA 16 JENA jest mieszanką wg normy zharmonizowanej PN-EN 13108-5 i zgodność z tą normą powinna być deklarowana. Producent mieszanki powinien, zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/11, posiadać Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. Do każdej produkcji mieszanki producent wystawia odpowiednie dokumenty wg CPR (oznakowanie CE, Deklarację Właściwości Użytkowych itd.), a Badanie Typu (dawniej „recepta mma”), powinno być opracowane zanim producent rozpocznie produkcję SMA 16 JENA.

Wytwórnia mieszanek powinna być tak przygotowana (wydajność, logistyka), aby dostarczać odpowiednią ilość materiału zapewniającą ciągłe wbudowywanie warstwy przez rozkładarkę.

Sposób dozowania stabilizatora do mieszanki powinien zapewnić jego jednorodne rozprowadzenie i jednocześnie ochronić go przed zniszczeniem. Wygodniej dozuje się stabilizator w formie granulatu (patrz Dodatki), szczególnie jeśli otaczarka wyposażona jest w automatyczny system naważania dodatków. W takim przypadku stabilizator podaje się w fazie mieszania „na mokro”, którą należy przedłużyć o kilka sekund. W przypadku stabilizatorów luzem (patrz Dodatki) dodaje się go w fazie mieszania „na sucho”, przedłużając czas tej fazy mieszania. Należy jednak pamiętać, że nadmierne wydłużanie czasu mieszania na sucho może zniszczyć włókna i stabilizator przestanie spełniać swoją rolę w SMA.

Maksymalna temperatura mieszanki z asfaltem, zaraz po wyprodukowaniu nie powinna przekraczać wartości:

  • Drogowy 50/70 170°C
  • Wielorodzajowy MG 50/70-54/64 175°C
  • Modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 185°C
  • Modyfikowany polimerami PMB 45/80-65 185°C
  • Wysokomodyfikowany polimerami PMB 45/80-80 HiMA 175°C

Przechowywanie mieszanki w silosie po wyprodukowaniu (np. na zapas przy małej wydajności maszyny) powinno uwzględniać ryzyko spłynięcia lepiszcza/mastyksu (segregacji) z kruszywa oraz zwiększenia lepkości asfaltu. W związku z tym należy wykonać badanie spływności metodą Schellenberga i ewentualnie zwiększyć ilość stabilizatora. Niestety, przed wzrostem lepkości asfaltu związanego ze spadkiem temperatury mieszanki może uchronić wyłącznie gruba warstwa izolacji na silosie.

Transport mieszanki na budowę powinien zabezpieczyć mieszankę przede wszystkim przed spadkiem temperatury. Zaleca się użycie wszelkich technicznych środków w tym celu, oczywiście mając na uwadze czas transportu i warunki atmosferyczne. Minimalny poziom zabezpieczeń to szczelna plandeka na skrzyniach ładunkowych pojazdów przeznaczonych do transportu mieszanek mineralno-asfaltowych. Orientacyjnie, spadek temperatury mma przy ładunku ok. 26 Mg wyniesie ok. 10°C na każdą godzinę transportu.

 

Napisz do nas

Samorządy i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt

 

12 + 14 =