Stabilizatory

Stabilizatory mastyksu w SMA

Stabilizatory mastyksu w SMA

Specyficzną cechą mieszanek o nieciągłym uziarnieniu, takich jak SMA czy BBTM, jest większa niż w betonie asfaltowym zawartość zaprawy asfaltowej (mieszanki lepiszcza asfaltowego i wypełniacza). Wynika to bezpośrednio ze znacznie większego wolnego miejsca między ziarnami kruszywa (VMA) wygenerowanego przez nieciągłość uziarnienia. To wolne miejsce trzeba wypełnić zaprawą żeby uszczelnić mieszankę. Większa ilość asfaltu/zaprawy musi być w jakiś sposób utrzymana na kruszywie – w przeciwnym wypadku nastąpi segregacja mieszanki oraz powstanie plam na powierzchni warstwy.

Fot. Plamy i nadmierna ilość mastyksu na powierzchni SMA spowodowane brakiem stabilizatora lub jego nieskutecznym działaniem (fot. K.Błażejowski)

Klasycznym sposobem przeciwdziałania problemom jest zastosowanie tzw. stabilizatora. W roli stabilizatora najczęściej stosowane są różne włókna o rozbudowanej powierzchni właściwej. Najpopularniejsze są włókna celulozowe w różnych postaciach, przede wszystkim z powodu swojej sprawdzonej skuteczności. Na fotografiach przedstawiono włókna celulozowe w formie granulatu oraz włókna luzem, które dozowane są do mieszanki SMA podczas jej produkcji na otaczarni.

Parametrem mieszanki SMA odpowiadającym za kontrolę ryzyka spływania asfaltu z kruszywa jest spływność oznaczana metodą Schellenberga (Binder Drainage) wg PN-EN 12697-18 (Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań– Część 18: Spływność lepiszcza). Na podstawie wieloletnich doświadczeń zakłada się, że górną granicą bezpieczeństwa jest wartość BD=0,3% m/m.

Stabilizatory klasyczne – luzem ARBOCEL i granulowane VIATOP Premium

Najdłużej stosowanym stabilizatorem do mieszanek o nieciągłym uziarnieniu są włókna celulozowe luzem np. ARBOCEL, które zostały potem zastąpione stabilizatorami granulowanymi VIATOP Premium przystosowanymi do dozowania automatycznego w czasie produkcji mieszanek na otaczarce. Stabilizatory granulowane zawierają niewielką ilość lepiszcza asfaltowego, dzięki któremu są mniej wrażliwe na wilgoć i oczywiści przyjmują formę granulatu zdatnego do podawania podajnikami pneumatycznymi.

Fot. Klasyczne stabilizatory mastyksu: a) VIATOP Premium w formie granulatu, b) ARBOCEL ZZ/1 w formie włókien luzem (fot. Rettenmaier Polska sp. z o.o.)

Stabilizatory z dodatkami środka adhezyjnego – VIATOP plus AD 10

W stabilizatorze VIATOP plus AD 10 zastosowano mieszaninę włókien celulozowych oraz chemicznego środka polepszającego adhezję asfaltu do kruszywa. Zastosowana amina tłuszczowa wpływa korzystnie na trwałość przylegania cienkiej warstwy lepiszcza do powierzchni ziaren kruszywa. Granulat łatwo się przechowuje a dozowanie jest łatwe.

 

Stabilizator z dodatkami gumy i polimeru – VIATOP® plus FEP

Przykładem takiego stabilizatora zawierającego środki modyfikujące asfalt jest VIATOP® plus FEP. Jest to funkcjonalna mieszanina polimerów z dodatkami włókien celulozowych i innych środków modyfikujących. Dzięki tym dodatkom nawierzchnia asfaltowa cechuje się podniesioną trwałością, odpornością na koleinowanie i pękanie, a nawet lepszymi właściwościami przeciwpoślizgowymi.

Granulat stanowi mieszanka: 20% masy włókien celulozowych i 80% masy dodatków modyfikujących.

Stabilizatory z dodatkami środka obniżającymi temperaturę – VIATOP Plus CT25/VIATOP plus CT40

Stabilizatory VIATOP Plus CT25/VIATOP plus CT40 należą do grupy środków do tzw. Warm Mix Asphalt czyli do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło. Dzięki nim można obniżyć temperaturę produkcji mieszanek o kilkadziesiąt stopni Celsjusza lub przedłużyć czas urabialności mieszanki w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Preparaty tego typu pozwalają na skuteczne wbudowanie mieszanki mineralno – asfaltowej nawet w temperaturze ok. 90°C.

 

Stabilizator z dodatkami do recyklingu – VIATOP® plus RC

W tym stabilizatorze zastosowano dodatek tzw. rejuvenatora, środka przywracającego właściwości zestarzałemu asfaltowi ze starych, recyklowanych nawierzchni asfaltowych. W trakcie badań uzyskano wskazania, że VIATOP plus RC oprócz działania odmładzającego ma także działanie spowalniające starzenie się asfaltu.

Zastosowanie VIATOP plus RC poprawia wskaźniki mieszanek RC i jest skutecznym oraz zrównoważonym ekologicznie sposobem na recykling destruktu asfaltowego.

Napisz do nas

Samorządy i firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt

 

4 + 9 =