Korzyści ze stosowania SMA 16 JENA - BIKB

Technologie utrzymaniowe (remonty i przebudowy) na sieci dróg publicznych zwykle sprowadzają się do kilku standardowych rozwiązań, wśród których nakładki na starych nawierzchniach są jednymi z najczęściej spotykanych. Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 16 JENA może być stosowana zarówno jako materiał do nakładek, jak i budowy nowych nawierzchni asfaltowych. Rozróżnia się więc następujące zastosowania SMA 16 JENA:

do budowy nowych jednowarstwowych nawierzchni asfaltowych, w takich przypadkach grubość warstwy z JENA jest jednocześnie grubością „pakietu” asfaltowego i musi być dobierana z uwzględnieniem trwałości całej konstrukcji nawierzchni,

do budowy nowych nawierzchni asfaltowych, w których warstwa SMA 16 JENA stanowi część pakietu warstw asfaltowych (część górną lub dolną),

do wykonywania nakładek na starych nawierzchniach asfaltowych, w ramach remontów lub przebudów, przy czym nakładka może być stosowana z frezowaniem starych warstw lub bez – zależy to od stanu istniejącej nawierzchni i celów zakładanych do osiągnięcia przez inwestora.

Grubość warstwy asfaltowej z SMA 16 JENA wynosi od 5 do 10 cm, w szczególnych przypadkach, gdy wykonawca dysponuje bardzo dużym doświadczeniem możliwe jest poprawne wbudowanie warstwy o grubości 4 cm. Jeżeli mieszanka SMA 16 JENA została prawidłowo zaprojektowana i wykonana oraz spełnia odpowiednie wymagania wytrzymałościowe to może być w konsekwencji stosowana do każdej warstwy nawierzchni – zarówno w warstwie ścieralnej, wiążącej oraz podbudowy. 

Siedem lat krajowych doświadczeń z wbudowywaniem SMA 16 JENA pozwoliły na identyfikację potencjału tej mieszanki. Potwierdziło właściwości oczekiwane i przyniosło także szereg nowych informacji. Wśród najważniejszych zalet SMA 16 JENA można wyróżnić przede wszystkim korzyści z układania grubej nawierzchni asfaltowej w jednej warstwie, co wynika z:

ekonomiki - brak skropienia między warstwami, mniejsze zaangażowanie ludzi i sprzętu,

efektywności - dla inwestora i użytkowników dróg (krótszy czas budowy i utrudnień w ruchu),

techniki.

Rys. 1.1. Schemat obciążenia układu monolitycznego (a) i warstwowego bez sklejenia warstw (b) [rys. K. Błażejowski]

Z punktu widzenia techniki mamy wiele korzyści:

  • bardzo dobra nośność wynikająca z braku podziału na warstwy – co jest znaną zaletą rozwiązań monolitycznych – przez podniesienie wskaźnika wytrzymałości przekroju na zginanie i obniżenie wielkości ugięć warstwy (rys. 1.1.),
  • wysoka odporność na odkształcenia (koleinowanie, deformacje),
  • bardzo dobra trwałość generowana przez nieciągłość uziarnienia mieszanki mineralnej i dużą zawartość mastyksu, co pozwala na uzyskanie grubszej warstwy lepiszcza na kruszywie w porównaniu z betonem asfaltowym,
  • duża dowolność stosowania rodzaju lepiszcza asfaltowego – od standardowego asfaltu drogowego 50/70 przez coraz lepsze i droższe rodzaje lepiszczy – w zależności od obciążenia ruchem i zakładanych celów,
  • możliwość stosowania granulatu z recyklowanych, starych nawierzchni asfaltowych,
  • możliwość wykorzystania warstwy z SMA 16 JENA jako warstwy wiążącej lub podbudowy asfaltowej w przypadku dalszego nadbudowywania kolejnymi warstwami asfaltowymi,
  • szczelność - zastosowanie warstwy SMA 16 JENA o parametrach jak dla warstwy ścieralnej (mała zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, relatywnie duża zawartość lepiszcza asfaltowego) pozwala uzyskać lepsze parametry trwałości, takie jak większa trwałość zmęczeniowa i mniejsza przepuszczalność dla wody, w porównaniu z zastosowaniem klasycznych układów wielu warstw z betonu asfaltowego (AC),
  • zmienna grubość warstwy 5-10 cm (w wyjątkowych przypadkach od 4 cm), co ułatwia korygowanie nieznacznych nierówności podłoża,
  • większa pojemność cieplna grubej warstwy znacząco ułatwia wbudowanie podczas chłodniejszych okresów roku.

Wymienione główne cechy technologii i mieszanki SMA 16 JENA sprawiają, że jest ona atrakcyjna dla administracji drogowej wszystkich szczebli. Potwierdza to obserwowany w Polsce szybki przyrost liczby odcinków wykonywanych w tej technologii.Aktualizacja, 2020.08.31

 

Działamy 24/7/365